Algemene voorwaarden

Get-Set's algemene voorwaarden. Zo helder mogelijk.

Inhoudsopgave

Voor deelnemers

 • Deelnemersverklaring
 • Mijn inschrijving
 • Aansprakelijkheid / vrijwaring
 • Regels en richtlijnen van het evenement
 • Persoonsgegevens
 • Live tracking

Voor organisaties

 • Verwerking persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst)

Voor deelnemers

Deelnemersverklaring

 1. Door mij in te schrijven voor dit evenement, verklaar ik (deelnemer) akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement en zal ik mij aan de daarin gestelde voorwaarden houden.

Mijn inschrijving

 1. Ik ben ermee bekend dat ik alleen aan het Evenement kan deelnemen als ik (i) het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heb ingevuld, (ii) het inschrijfgeld volledig heb voldaan, (iii) de voorwaarden van dit reglement en alle regels en richtlijnen van het Evenement onvoorwaardelijk heb geaccepteerd.
 2. Ik verklaar en garandeer dat ik volledig bevoegd ben om mij in te schrijven voor het Evenement via de website van het Evenement en dat ik bevoegd ben om de door mij opgegeven creditcard of andere betaalmiddelen te gebruiken voor het betalen van het inschrijfgeld. Ik verklaar dat ik de creditcardtransactie, digitale overboeking of automatische incasso niet zal terugboeken of betwisten. De website van het Evenement kan namens het Evenement beschikbaar worden gesteld door Digital Optimizers B.V. (hierna handelsnaam: "Get-Set"), of door de organisator van het Evenement (hierna: "Organisatie").
 3. Indien ik een derde heb ingeschreven voor het Evenement, verklaar ik dat ik gemachtigd ben om deze inschrijving namens deze derde partij uit te voeren. Ik ga ermee akkoord dat de voorwaarden van deze deelnemersverklaring onverkort gelden voor mijzelf en elke derde waarvoor ik als vertegenwoordiger of gemachtigde optreed.
 4. Ik ben ermee bekend dat mijn inschrijving definitief is en dat ik deze niet kan annuleren. Na inschrijving ben ik de inschrijfkosten verschuldigd.
 5. Ik ga ermee akkoord dat mijn inschrijving persoonlijk en niet overdraagbaar is, tenzij Organisatie dit expliciet wel toestaat.
 6. Ik verklaar dat ik de minimumleeftijd van 18 jaren heb bereikt op de dag van het Evenement of, indien ik de registratie verricht voor een derde die de minimumleeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt op de dag van het Evenement, dat ik als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige toestemming heb verleend voor de inschrijving van de minderjarige en ik de in deze deelnemersverklaring besproken toestemming en vrijwaring namens de minderjarige heb verstrekt.

Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. Deelname aan het Evenement is voor mijn eigen risico. Get-Set is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die ik of mijn nabestaande(n) direct of indirect mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Get-Set toe te rekenen opzet of grove schuld.
 2. Get-Set is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Ik vrijwaar Get-Set voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan mij toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
 3. Ik verklaar dat ik afdoende verzekerd ben tegen het risico van de schade die ik of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door mijn deelname aan het Evenement.
 4. Indien ondanks het bepaalde onder 8 en 9 toch aansprakelijkheid van Get-Set voor door mij of mijn nabestaanden of vertegenwoordigers geleden schade moet worden aangenomen, is de verplichting tot vergoeding van de schade door Get-Set beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Get-Set of de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 5. Ik ben ermee bekend dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid vereist. Ik dien zelf na te gaan of ik medisch, fysiek en psychisch geschikt ben voor deelname aan het Evenement en of ik mij door training en anderszins voldoende heb voorbereid op het Evenement. Ik ben bekend met het advies van Get-Set om mij in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

Regels en richtlijnen van het Evenement

 1. Ik verklaar dat ik bekend ben met de regels en richtlijnen van het Evenement en dat ik deze strikt zal naleven en opvolgen. In het bijzonder verklaar ik dat ik mijn startnummer op geen enkele manier zal bedekken, wijzigen of reproduceren.
 2. Ik zal elke beslissing van Get-Set, de Organisatie en de wedstrijdleiding met betrekking tot mijn vermogen tot deelname aan het Evenement respecteren en naleven.
 3. Ik ben ermee bekend dat ik kan worden gediskwalificeerd voor het Evenement en eventuele toekomstige evenementen van de Organisatie en/of Get-Set als ik mij niet houd aan de regels en richtlijnen van het Evenement.
 4. Ik ga ermee akkoord dat de Get-Set en/of de Organisatie het Evenement op een laat tijdstip kan afgelasten op grond van overmacht. Ik ga ermee akkoord dat in dat geval mijn inschrijfgeld door de Organisatie of Get-Set niet gerestitueerd kan worden en dat Get-Set en de Organisatie niet aansprakelijk zijn voor de door mij gemaakte kosten.

Persoonsgegevens

 1. Ik verleen Get-Set en de Organisatie expliciet toestemming om de door mij verstrekte persoonsgegevens en mijn (tussentijdse) resultaten van het Evenement:
  1. op te nemen in een deelnemers bestand; en
  2. te verstrekken aan geselecteerd partners, die uitsluitend data verwerken ten behoeve van het evenement, zoals video boodschappen, interactieve selfies of finishfoto's; en
  3. te gebruiken om een account aan te maken waar de door mij verstrekte persoonsgegevens en mijn resultaten van het Evenement in worden verwerkt en met welk account in de toekomst mijn persoonsgegevens en mijn resultaten van het Evenement gemakkelijk inzichtelijk zijn voor de Organisatie en Get-Set. Indien ik op enig moment deze toestemming wil intrekken dan kan ik daarvoor per e-mail een verzoek sturen naar privacy@get-set.nu.
 2. Ik verleen Get-Set en de Organisatie toestemming om mijn persoonsgegevens (NAW-gegevens en/of e-mailadres) te gebruiken voor het verzenden van informatie over het Evenement aan mij en voor het registreren van mijn resultaten van het Evenement.
 3. Ik verleen Get-Set en de Organisatie toestemming om zowel gedurende als na afloop van het Evenement mijn naam, woonplaats, wedstrijdresultaten, en indien dit hoort bij de classificatie van het evenement, geslacht en leeftijd te verwerken en openbaar te maken bijvoorbeeld door publicatie in dagbladen, via internet.
 4. Ik ben er mee bekend en stem er mee in dat Get-Set mijn persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met hun privacy beleid. Ik verklaar dat ik de privacy policy heb ontvangen, gelezen en ik ben er mee akkoord.

Live tracking

 1. Ik verklaar dat ik bekend ben met het feit dat er bij het Evenement gebruikt kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment mijn precieze locatie te achterhalen (live tracking) door het opvangen van (GPS-)signalen van de chip die ik draag gedurende het Evenement. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat mijn precieze locatie optioneel real-time kan door toeschouwers van het evenement kan worden gevolgd.
 2. Ik verleen Get-Set en de Organisatie toestemming om mijn locatie real-time te delen (live tracking) op een wijze als hiervoor bij 21 omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, en via mobiele applicaties die door Get-Set en/of de Organisatie zijn ontwikkeld.

Voor organisaties

Verwerking persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst)

Definities:

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie Digital Optimizers (handelsnaam: Get-Set) een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

Leverancier
de besloten vennootschap Digital Optimizers (Leverancier), gevestigd te Ell en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67293441. Hieronder wordt mede verstaan alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen van Digital Optimizers.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
 3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
 5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. De bedoelde beveiligingsmaatregelen betreffen beveiligingsmaatregelen van zaken die onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vallen, zoals de door Opdrachtgever geïnstalleerde software, een CMS of andere scripts.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever hierover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede: Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.